Jak toksyczne są twoje domowe środki czystości?

Kiedy konsumenci kupują komercyjne środki czyszczące, oczekujemy, że zrobią jedno: wyczyszczą nasze powierzchnie! Używamy szerokiej gamy mydeł, detergentów, środków wybielających, środków zmiękczających, środków do polerowania i specjalistycznych środków czyszczących do łazienek, szkła, kanalizacji czy piekarników. To wszystko aby nasze domy były lśniące i pachnące. Ale podczas gdy chemikalia w środkach czyszczących pienią się, wybielają i dezynfekują, wiele z nich przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Wiele z nich jest trujących w przypadku połknięcia i może być szkodliwych w przypadku wdychania lub dotykania. W rzeczywistości niektóre środki czyszczące należą do najbardziej toksycznych produktów znalezionych w domu. Dowiedz się jakie domowe środki czystości będą skuteczne oraz odpowiednie dla środowiska i Twojego zdrowia!

Niebezpieczne domowe środki czystości

Środki czystości różnią się rodzajem zagrożeń jakie mogą nieść dla zdrowia. Niektóre powodują ostre lub natychmiastowe zagrożenia, takie jak podrażnienie skóry lub dróg oddechowych, łzawienie oczu lub oparzenia chemiczne. Inne wiążą się z przewlekłymi lub długotrwałymi skutkami, takimi jak rak. Według Philipa Dickeya z Washington Toxics Coalition, najbardziej niebezpiecznymi środkami czyszczącymi są żrące środki do czyszczenia odpływów, środki do czyszczenia piekarników i kwasowe środki do czyszczenia muszli klozetowych. 

Szkodliwe skutki działania środków czyszczących

Żrące chemikalia mogą powodować poważne oparzenia oczu, skóry oraz, w przypadku połknięcia – gardła i przełyku. Składniki o wysokiej toksyczności takie jak wybielacz chloru i amoniak wytwarzają opary. Są one bardzo drażniące dla oczu, nosa, gardła i płuc. Nie powinny być one stosowane przez osoby z astmą, chorymi płucami lub chorobami serca. Te dwie substancje chemiczne mogą reagować ze sobą lub innymi substancjami chemicznymi, tworząc opary uszkadzające płuca. Łączenie produktów zawierających chlor i amoniak lub amoniak i ług (występujący w niektórych środkach czyszczących do piekarników) powoduje powstanie gazów chloraminowych.

Czy zapachowe formuły w środkach czystości są bezpieczne?

Zapachy dodane do wielu środków czyszczących, zwłaszcza detergentów do prania i zmiękczaczy tkanin, mogą powodować ostre skutki, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, ból głowy, kichanie i łzawienie oczu u wrażliwych osób lub alergików i osób cierpiących na astmę. Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stwierdził, że jedna trzecia substancji stosowanych w przemyśle perfumeryjnym jest toksyczna. Ponieważ jednak formuły chemiczne substancji zapachowych są uważane za tajemnice handlowe, firmy nie muszą wymieniać swoich składników, a jedynie oznaczać je jako zawierające „substancje zapachowe”.

Długofalowe skutki stosowania środków czystości

Inne składniki środków czyszczących mogą przyczyniać się do długoterminowych skutków zdrowotnych, takich jak rak lub zaburzenia hormonalne. Niektóre uniwersalne środki czyszczące zawierają środki myjące: dietanoloaminę (DEA) i trietanoloaminę (TEA). Gdy te substancje wejdą w kontakt z azotynami, reagują one tworząc nitrozoaminy – substancje rakotwórcze, które łatwo przenikają przez skórę. 1,4-dioksan, inny podejrzewany czynnik rakotwórczy, może być obecny w środkach czyszczących wykonanych z etoksylowanych alkoholi. 

Substancje chemiczne, które są tak zwanymi „substancjami zaburzającymi hormony”, mogą zakłócać naturalne reakcje chemiczne organizmu, blokując lub naśladując działanie hormonów. Możliwe skutki zdrowotne obejmują zmniejszenie liczby plemników, zwiększenie liczby wad wrodzonych u mężczyzn, a także wzrost częstotliwości występowania niektórych rodzajów nowotworów. 

Domowe środki czystości i ich wpływ na środowisko

Po tym, jak płynne środki czyszczące znikają w naszych kanalizacjach, są oczyszczane wraz ze ściekami w miejskich oczyszczalniach. Następnie odprowadza się je do pobliskich wód. Większość składników chemicznych środków czyszczących rozkłada się na nieszkodliwe substancje podczas obróbki lub wkrótce po niej. Są jednak takie, które nie podlegają rozkładowi, zagrażając tym samym jakości wody lub rybom i innym dzikim zwierzętom w nim żyjącym. 

Domowe produkty – toksyczne chemikalia dla wód?

Niektóre substancje wykryte w detergentach należą do ​​klasy chemikaliów zwanych etoksylanami alkilofenolowymi (APE). APE, które obejmują etoksylany nonylofenolu i etoksylany oktylofenolu, są środkami powierzchniowo czynnymi, które są kluczowe dla skuteczności detergentów. Są one dodawane do niektórych detergentów do prania, środków dezynfekujących, odplamiaczy do prania oraz środków do czyszczenia / odtłuszczania cytrusów. Po odprowadzeniu do ścieków komunalnych rozpadają się na nonylofenol i oktylofenol, które są bardziej toksyczne i nie ulegają łatwo biodegradacji w glebie i wodzie. Wykazano, że APE naśladują estrogen, a ich obecność w wodzie może zaszkodzić rozmnażaniu i przetrwaniu łososia i innych ryb. 

Innym znanym zanieczyszczeniem wody są fosforany. Są to zmiękczające wodę mineralne dodatki, które niegdyś były szeroko stosowane w detergentach do prania i innych środkach czyszczących. Gdy fosforany dostają się do dróg wodnych, działają jak nawóz, powodując przerost glonów. Wyczerpuje on dopływ tlenu do wody, zabijając ryby i inne organizmy. 

Zagrożenie dla środowiska!

Innym problemem ekologicznym związanym z produktami czyszczącymi jest to, że wielu używa chemikaliów na bazie ropy naftowej, przyczyniając się do wyczerpania tego nieodnawialnego zasobu.

Plastikowe butelki używane do pakowania produktów czyszczących stanowią kolejny problem środowiskowy. Przyczyniają się one do powstania odpadów stałych,. Te z kolei muszą być składowane, spalane lub, w niewystarczającym stopniu, poddawane recyklingowi. 

Artykuły gospodarstwa domowego do czyszczenia – czego szukać?

Kilka bezpiecznych, prostych składników, takich jak mydło, woda, soda oczyszczona, ocet, sok z cytryny i boraks mogą uporać się z większością problemów związanych z czyszczeniem. Pomogą Ci one zaoszczędzić również dużo pieniędzy! 

Jeśli jednak potrzebujesz silnej mocy gotowych, komercyjnych środków czyszczących takich jak detergenty do prania czy zmywania naczyń, oto kilka wskazówek dotyczących zakupów, które pomogą Ci wybrać produkty o najmniejszym wpływie na zdrowie i środowisko!

Jak wybrać odpowiednie domowe produkty czyszczące?

Chociaż większość środków czyszczących nie wymienia składników, możesz dowiedzieć się czegoś o zagrożeniach związanych z produktem, czytając jego etykietę. Większość etykiet opatrzona jest etykietą i opisem, które wskazują na toksyczność produktu. Produkty oznaczone charakterystyczną trupią czaszką zazwyczaj są najbardziej niebezpiecznymi substancjami. Wybieraj produkty, które nie są toksyczne, czyli te bez znaczków zawartości substancji trujących. Zazwyczaj na etykietach zapisany jest również charakter zagrożenia. Popularne są ostrzeżenia: „może powodować podrażnienie skóry”, „łatwopalne”, „szkodliwe opary” lub „może powodować oparzenia”. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup takie produktu, pamiętaj o ostrożności! Poszukaj instrukcji, jak korzystać z produktu, co może pomóc uniknąć obrażeń. 

Ekologiczne domowe produkty czyszczące

Oceniając oświadczenia ekologiczne, zwracaj uwagę na szczegóły. Na przykład „biodegradowalny w ciągu 3 do 5 dni” ma znacznie większe znaczenie niż „biodegradowalny”. Większość substancji bowiem, ostatecznie rozpadnie się, jeśli otrzyma wystarczającą ilość czasu i odpowiednie warunki ekologiczne. Oświadczenia takie jak „bez rozpuszczalników”, „bez fosforanów” lub „na bazie roślin” są bardziej znaczące niż niejasne określenia, takie jak „przyjazny dla środowiska” lub „naturalny”. Sprawdzaj skład! Jeśli jest on dostępny, wybieraj produkty wykonane ze składników roślinnych!

Opakowanie produktu – też ma znaczenie!

Aby zmniejszyć ilość odpadów: wybierz środki czyszczące w największych dostępnych pojemnikach. Wybieraj produkty w butelkach wykonanych przynajmniej z plastiku pochodzącego z recyklingu. W ten sposób wspierasz firmy, które korzystają z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (bez nich recykling nie byłby możliwy). Wybieraj skoncentrowane formuły, które zawierają tylko 20% lub mniej wody. Rozcieńczanie wodą powinno odbywać się w domu, a nie w fabryce! Takie skoncentrowane środki czyszczące wymagają mniej opakowań i paliw do wysyłki.

Domowe środki czystości – na to zwracaj uwagę!

Unikaj środków czyszczących oznaczonych symbolami „niebezpieczeństwa” lub „trucizny”. Zwróć uwagę także na inne ostrzegawcze ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, takie jak „żrący” lub „może powodować poparzenia”.

Unikaj produktów, które wymieniają aktywne składniki chloru lub amoniaku, mogące powodować podrażnienie dróg oddechowych i skóry. Mogą one również wytwarzać toksyczne opary, jeśli zostaną przypadkowo zmieszane ze sobą.

Chroń jakość wody i życie wodne, odmawiając zakupu detergentów zawierających fosforany (mogą powodować zakwity glonów) lub etoksylany alkilofenoli, w tym nonylofenol i oktylofenol. Niestety, te składniki rzadko, jeśli w ogóle, są ujawniane na etykietach.

Czy ekologiczne produkty są zawsze ekologiczne?

Uważaj na nieuregulowane terminy zawarte na etykietach! Określenia takie jak „naturalny” i „przyjazny dla środowiska” nie muszą być wcale bezpieczne dla nas i środowiska. Chyba że są one poparte konkretnymi informacjami o składnikach, takimi jak „bez rozpuszczalników”, „bez składników ropopochodnych”, „bez fosforanów”. „Produkt ekologiczny” nie ma oficjalnej definicji, więc jeśli osoba trzecia nie zweryfikuje tego twierdzenia, nie zostanie uznane za znaczące. I nie wierz, że „organiczne” składniki w produktach są bezpieczniejsze niż inne substancje. W chemii są to substancje na węglu. Niektóre LZO (lotne związki organiczne), które uwalniają szkodliwe opary i mogą powodować uszkodzenie mózgu lub raka.

Należy pamiętać, że niektóre etykiety, które mogą sprawiać wrażenie, że produkt jest przyjazny dla środowiska, są w rzeczywistości bez znaczenia. Na przykład wiele puszek z aerozolem jest oznaczonych jako „bez CFC” (lub chlorofluorowęglowodorów, które niszczą warstwę ozonową). Prowadzi to konsumentów do przekonania, że ​​kupując produkt tej marki, kupują produkt bardziej przyjazny dla środowiska. W rzeczywistości CFC zostały zakazane. 

Domowe środki czystości

Większości domowych zabrudzeń pozbyć się możesz bezpiecznie i niedrogo dzięki solidnej gąbce do szorowania i prostym składnikom, takim jak woda, mydło, ocet, sok z cytryny lub soda oczyszczona do szorowania tłuszczu i brudu.

Poniżej wymieniono szereg uniwersalnych środków czyszczących, które są łagodniejsze dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Podczas gdy przyjazne dla środowiska środki czyszczące stają się coraz bardziej dostępne w tradycyjnych sklepach spożywczych i domowych, większość profesjonalnych środków czystości do domu można znaleźć na naszej stronie internetowej i zamówić je.

Środki czystości do łazienki

Żrące składniki środków do czyszczenia łazienek czy muszli klozetowych są odpowiedzialne za silne podrażnienia oczu, skóry i dróg oddechowych. Niektóre środki zawierają siarczany, które mogą wywoływać ataki astmy. A środki czyszczące do łazienki zawierające wodorotlenek sodu, podchloryn sodu (wybielacz) lub kwas fosforowy mogą podrażniać płuca i poparzyć oczy, skórę oraz, w przypadku połknięcia, narządy wewnętrzne. Mieszanie środków do czyszczenia muszli klozetowych zawierających kwas z środkami czyszczącymi zawierającymi chlor tworzy opary uszkadzające płuca. Najbezpieczniej jest unikać obu składników.

Zamiast takich środków możesz wykorzystać domowe składniki. Mydło i woda lub soda oczyszczona do szorowania mydlanego osadu i muszli klozetowych sprawdzają się w większości potrzeb związanych z czyszczeniem łazienki. Szorowanie płytek prysznicowych szczoteczką do zębów z pastą z sody oczyszczonej pomoże usunąć pleśń i plamy. W przypadku trudniejszych zabrudzeń w toalecie można skorzystać z boraksu i białego octu lub soku z cytryny. Możesz skorzystać także z tych bezpieczniejszych roślinnych środków do czyszczenia łazienek, pryszniców i toalet od Think Eco Think Bio takich jak:

Czyszczące środki enzymatyczne

Enzymy są naturalnie występującymi białkami wytwarzanymi przez wszystkie żywe organizmy w celu przyspieszenia reakcji chemicznych. Środki czyszczące wykorzystują te naturalnie występujące enzymy do rozkładania białek w określonych celach. Enzymy proteazowe działają na plamy białkowe, lipolazy – plamy z tłuszczu lub plamy lipidowe oraz amylazy na plamy na bazie węglowodanów. Alergicy powinni unikać stosowania enzymatycznych środków czyszczących do czyszczenia czy prania, ponieważ enzymy zazwyczaj pozostają we włóknach materiałów po czyszczeniu. Niektóre enzymatyczne środki czyszczące zawierają te same ostre środki powierzchniowo czynne, chemikalia i konserwanty, które znajdują się w standardowych środkach czyszczących. Należy więc uważnie czytać ich etykiety.

Domowe środki czystości do mycia okien

Niektóre środki do czyszczenia okien zawierają szkodliwe składniki. Jednym z nich jest amoniak, który może podrażniać drogi oddechowe. Uwalnia on także toksyczne gazy chloraminowe, jeśli przypadkowo zostaniy zmieszane ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.

Okazuje się, że zwykła woda jest tak samo skuteczna jak niektóre komercyjne środki do czyszczenia szkła. Napełnij swoją butelkę z rozpylaczem wodą i białym octem lub 1 łyżką soku z cytryny, aby pomóc w usuwaniu tłustych odcisków palców i innych trudniejszych do usunięcia plam. Bezpieczniejsze środki do czyszczenia szkła poniżej możesz znaleźć na naszej stronie Think Eco Think Bio:

Środki czystości do udrażniania

Chemiczne środki czyszczące do udrażniania są jednymi z najbardziej niebezpiecznych ze wszystkich środków czyszczących. Większość zawiera żrące składniki, takie jak wodorotlenek sodu i podchloryn sodu (wybielacz), które mogą trwale poparzyć oczy i skórę. Niektóre mogą być śmiertelne w przypadku ich połknięcia.

Zapobiegaj blokowaniu odpływów przede wszystkim poprzez wychwytywanie włosów i innych cząstek blokujących odpływ. Możesz to zrobić za pomocą niedrogich metalowych lub plastikowych kratek odpływowych. Regularnie zbieraj i usuwaj włosy gromadzące się wokół odpływów pod prysznicem lub umywalkami. Nie pozwól, aby duże resztki jedzenia utknęły w odpływie zlewu.

W przypadku zatkania użyj specjalnych narzędzi, aby ręcznie usunąć zatkanie, lub spróbuj usunąć ssanie za pomocą tłoka. Jeśli szukasz środka do czyszczenia WC skorzystaj z środka ANOA do mycia toalet.

Domowe środki czystości do grillów i piekarników

Ług i wodorotlenek sodu, które są żrące i mogą poparzyć skórę i oczy. Mimo to są one składnikami wielu środków czyszczących do piekarników. 

Zapobiegaj przypiekaniu rozlanych płynów na podłogę piekarnika, wykładając je folią aluminiową i czyszcząc je, zanim zdąży wyschnąć i ugotować. Aby usunąć tłuszcz i zwęglone resztki jedzenia bez konieczności stosowania żrących chemikaliów, spróbuj namoczyć powierzchnie piekarnika przez noc w mieszaninie wody, sody oczyszczonej i mydła, a następnie zetrzyj go gąbką. 

Jeśli zdecydujesz się na zakup komercyjnego środka czyszczącego, wypróbuj nasz ekologiczny płyn do mycia grilla i piekarnika AILA, który zalecamy na naszej stronie.

Domowe środki do czyszczenia powierzchni

Niektóre środki do szorowania powierzchni zawierają krzemionkę, która jest szkodliwa podczas wdychania. Niektóre z nich są wykonane z wybielacza chlorowego, który może podrażniać skórę i drogi oddechowe i tworzyć niebezpieczne gazy, jeśli zostaną zmieszane z amoniakiem lub kwaśnymi środkami czyszczącymi.

Soda oczyszczona skutecznie usuwa większość brudu z wanien, pryszniców, toalet i blatów. Aby usunąć tłuszcz z powierzchni możemy skorzystać z mieszanki sody oczyszczonej, białego octu, mydła w płynie czy gorącej wody.

Środki do czyszczenia mebli

Kontakt skóry z środkami do czyszczenia mebli może powodować podrażnienia. Wiele z nich zawiera łatwopalne i niebezpieczne w przypadku połknięcia substancje. Niektóre preparaty mogą zawierać nawet czynniki rakotwórcze. 

Aby wypolerować nasze meble skorzystać możemy z domowych środków takich jak mieszanka białego octu i oliwy z oliwek. Jeśli chcesz wykorzystać profesjonalne środki czystości, wypróbuj ekologiczny płyn do czyszczenia mebli AMEBA od Think Eco Think Bio.

Domowe odświeżacze powietrza

Ponieważ syntetyczne odświeżacze mogą wywoływać alergie i potencjalnie powodować inne problemy zdrowotne, odradzamy ich stosowanie. Aerozole które się rozpyla, łatwo się wdycha i wchłania do organizmu, a ich propelenty, zwykle butan i propan, są łatwopalne. Zapachy mogą wywoływać reakcje astmatyczne lub alergiczne u wrażliwych osób. Aby usunąć nieprzyjemne zapachy, korzystaj więc z wentylacji, otwierając okna i używając wentylatorów. Możesz skorzystać także z środków neutralizujących i usuwających nieprzyjemne zapachy od Think Eco Think Bio takich jak ASSANA neutralizator zapachu.